Szukaj

OD DYSBIOZY
DO EUBIOZY

Regulamin Portalu Eubioza.pl

Regulamin Portalu Eubioza.pl

§1 Postanowienia ogólne

 1. Portal eubioza.pl, zwana dalej „Portalem”, udostępnia użytkownikom nieodpłatny dostęp do materiałów edukacyjnych w formie wpisów blogowych lekcji wideo oraz plików PDF.
 2. Portal znajduje się pod adresem https://eubioza.pl
 3. Właścicielem Portalu oraz wszystkich materiałów na niej udostępnianych jest Piotr Burian, zwany dalej „Autorem”. Administratorem Portalu jest firma WTE Sp. z o.o. 
 4. Korzystanie z Portalu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

§2 Warunki korzystania

 1. Użytkownicy mają prawo do nieodpłatnego dostępu do materiałów dostępnych na Portalu.
 2. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Portalu w sposób zgodny z prawem, dobrymi obyczajami oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 3. Zabrania się rozpowszechniania, kopiowania, modyfikowania oraz wykorzystywania materiałów dostępnych na Portalu w celach komercyjnych bez wyraźnej zgody Autora
 4. Portal umożliwia dobrowolny zapis na newslatter oraz pobieranie e-booków. Korzystając z tych możliwości użytkownik przekazuje dobrowolnie swoje dane i zgadza się na ich przetwarzanie zgodnie z Polityką Prywatności Portalu.

§3 Prawa autorskie

 1. Wszystkie materiały edukacyjne udostępniane na Portalu, w tym lekcje wideo oraz pliki PDF, są chronione prawem autorskim i stanowią własność Autora.
 2. Autor udziela użytkownikom nieodpłatnej licencji na korzystanie z materiałów dostępnych na Portalu wyłącznie do celów osobistych i edukacyjnych.
 3. Jakiekolwiek wykorzystanie materiałów poza zakresem określonym w niniejszym Regulaminie wymaga uprzedniej zgody Autora.

§4 Postanowienia końcowe

 1. Autor zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie w dowolnym czasie. Zmiany stają się skuteczne natychmiast po ich opublikowaniu na Portalu.
 2. Wszelkie spory wynikające z korzystania z Portalu będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Autora.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.